Ikona dostępności

PAP - logo

BCU

Z przyjemnością informujemy, iż Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w czerwcu 2023r. rozpoczęła realizację projektu „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Niniejsza inicjatywa realizowana jest we współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie - liderem projektu, partnerem branżowym - Stowarzyszenie Polska Akademia Sztuki Kulinarnej oraz z partnerem dodatkowym, tj. Podkarpacką Akademią Umiejętności Piotr Bassara.

W ramach przedmiotowego projektu utworzona zostanie nowa, niepubliczna placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym - Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa (kelner, technik usług kelnerskich, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, technik żywienia i usług gastronomicznych), która realizować będzie działania  w czterech następujących obszarach:

  • Obszar I: działalność edukacyjno-szkoleniowa

Działalność BCU umożliwi uzyskiwanie, uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych następującym grupom odbiorców:

  • Osobom dorosłym (z wyłączeniem nauczycieli kształcenia zawodowego), które będą miały możliwość skorzystania z dwóch form kształcenia, tj.: 30 godzinnych szkoleń zawodowych, kończących się branżowym certyfikatem umiejętności oraz 120 godzinnych kursów zakończonych wydanym certyfikatem kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej),
  • Osobom młodym: uczniom i studentom, którzy będą mogli skorzystać z 15 godzinnych branżowych szkoleń zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia branżowego,
  • Nauczycielom kształcenia zawodowego, którym zaoferowane zostaną 15 godzinne szkolenia branżowe, kończące się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia branżowego.

W szkoleniach i kursach stacjonarnych, realizowanych w Branżowym Centrum Umiejętności udział weźmie co najmniej  540 osób (w tym 378 kobiet i 162 mężczyzn). Dodatkowo w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy zdalnego uczenia się, zostaną zrealizowane szkolenia i kursy dla co najmniej 100 osób. W programie każdego ze szkoleń i kursów uwzględnione zostaną zagadnienia dotyczące cyfrowej oraz zielonej transformacji.

W ramach inicjatywy BCU, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączona zostanie jedna nowa kwalifikacja z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowa), odpowiadająca na potrzeby dziedziny gastronomia i kelnerstwo. Dla nowej kwalifikacji, Stowarzyszenie „Polska Akademia Sztuki Kulinarnej” pełnić będzie funkcję instytucji certyfikującej.

Branżowe Centrum Umiejętności prowadzić będzie również ośrodek egzaminacyjny w zakresie egzaminów zawodowych lub innych egzaminów właściwych dla dziedziny gastronomia i kelnerstwo.

  • Obszar II: działalność wspierająca współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami

Branżowe Centrum Umiejętności realizować będzie działania integrujące szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie oraz sektor biznesu w ramach tzw. trójkąta wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy.

Ponadto corocznie pozyskiwać będzie informacje od pracodawców dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na umiejętności, kwalifikacje i zawody w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo.

Powołana zostanie Rada Branżowego Centrum Umiejętności, w skład której wejdą przedstawiciele powiatowej rady rynku pracy, wojewódzkiej rady rynku pracy, partnerzy społeczni, władze regionalne i lokalne oraz pracodawcy, w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentujący sektor gastronomii. 

  • Obszar III: działalność innowacyjno - rozwojowa

W Branżowym Centrum Umiejętności realizowane będą działania mające na celu zwiększanie transferu wiedzy, nowych technologii, wyników badań i analiz do edukacji. Upowszechniane będą rozwiązania z zakresu cyfrowej i zielonej transformacji oraz nowatorskie rozwiązania w kształceniu zawodowym, mające zastosowanie w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo. Realizowana będzie współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi.

  • Obszar IV: działalność doradczo-promocyjna

Działalność Branżowego Centrum Umiejętności w niniejszym obszarze dotyczyć będzie w szczególności promocji zawodów i kształcenia w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo (m.in. poprzez realizację konkursów branżowych i turniejów dla uczniów), wspierania szkół i placówek systemu oświaty oraz uczelni w realizacji doradztwa zawodowego, upowszechniania zmian wdrażanych w kształceniu zawodowym od 2019 r., a także wspierania osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy.

Branżowe Centrum Umiejętności rozpocznie działalność w grudniu 2023r. Siedziba Centrum zlokalizowana zostanie w Tarnowie, przy ul. Jana Kochanowskiego 32 (w budynku Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości). Organem prowadzącym Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa będzie Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.

Branżowe Centrum umiejętności realizować będzie koncepcję centrów doskonałości zawodowej CoVEs (and. Centres of Vacational Excellence) oraz założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, w oparciu o najlepsze doświadczenia i praktyki, uwzględniające zmieniające się modele funkcjonowania społecznego i kształcenia pozaformalnego w Polsce i na świecie.

Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 9 999 040,00 zł na podstawie umowy pomiędzy Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij