Ikona dostępności

PAP - logo

Eko biuro

Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-640/13 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ma na celu przygotowanie przedsiębiorców i pracowników do prowadzenia zielonej firmy poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko. Wspiera tym samym realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn, przedsiębiorców i pracowników (osoby zatrudnione na umowę o pracę) oddelegowanych do uczestnictwa w szkoleniach objętych projektem w godzinach pracy z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw usługowych (działalność zgodna z sekcją J, K, L, M, P), posiadających siedzibę na obszarze Polski.

Projekt realizowany jest na obszarze Polski: od grudnia 2013r. do kwietnia 2015r.

Oferta projektu obejmuje:

 • Analizę potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego przedsiębiorstwo biorącego udział w projekcie w zakresie rozwiązań proekologicznych. Celem kompleksowej analizy będzie zidentyfikowanie obszarów, w których należy przeprowadzić działania proekologiczne, doprecyzowanie tematyki szkolenia i usług doradczych, określenie kompetencji niezbędnych do wdrażania proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwie.
 • Szkolenie, które odbywać się będzie w godzinach dostosowanych do możliwości Uczestników/Uczestniczek i obejmować może min. następujące zagadnienia:
 • Eko-zakupy, a: korzystanie z papieru, wody, powietrza, energii, zarządzanie odpadami, wykorzystywanie materiałów eksploatacyjnych oraz drukarek.
 • Wizerunek i tożsamość „zielonej” firmy (sposoby budowy wizerunku, elementy tożsamości i wizerunku).
 • Analiza dostępnych programów usprawniających pracę w eko-biurze.
 • Bycie Eko – co można a czego nie można zmienić. Zarządzanie eko-zmianą.
 • Analiza społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
 • Możliwe certyfikacje w zakresie Eko–biura.
 • Ekomarketing.
 • Identyfikacja obszarów funkcjonowania biura, w których można być „eko”.
 • Rozwiązania it w eko zarządzaniu firmą.

Tematyka szkolenia zostanie rozszerzona o inne zagadnienia dotyczące rozwiązań proekologicznych możliwych do wprowadzenia w przedsiębiorstwach usługowych w różnych obszarach ich działalności, np. Public Relations, Human Resources, IT, Marketingu, Prawa, Ekoinnowacji, Funduszy europejskich, Odnawialnych źródeł energii itp. Ścieżka szkoleniowa obejmuje 56 godzin szkolenia dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu, tj. 7 dni szkoleniowych.

• Indywidualne Sesje Doradcze związane bezpośrednio z tematyką szkoleń i dostosowane indywidualnie do potrzeb poszczególnych uczestników/ uczestniczek projektu (średnio 28 godzin dla jednego przedsiębiorstwa), realizowane w siedzibach przedsiębiorstw lub innych miejscach ustalonych z uczestnikami/uczestniczkami doradztwa.

W ramach sesji doradczych oferujemy możliwość spotkania z doradcami będącymi specjalistami/ekspertami w następujących dziedzinach: prawo, komunikacja, informatyka, finanse, PR, marketing, HR, architektura, promocja. Doradcy bezpośrednio pomogą w realizacji działań proekologicznych oraz przygotują plan/program wdrażania konkretnych działań proekologicznych w przedsiębiorstwie, który jest jednocześnie jednym z rezultatów doradztwa, plan/program zawierał będzie:

 • opis zidentyfikowanych obszarów, w przedsiębiorstwie, dla których należy przeprowadzać działania proekologiczne,
 • wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności takiego programu lub planu po jego zakończeniu lub aktualizacja takiego dokumentu w ww. zakresie, jeśli taki dokument już istnieje.

Tematyka indywidualnych sesji doradczych wynikać będzie bezpośrednio z oczekiwań przedsiębiorców objętych wsparciem, związana będzie z tematyką szkoleń.

Udział w szkoleniach i usługach doradczych jest bezpłatny, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w formie pomocy de minimis.

Więcej informacji na stronie projektu: www.ekobiuro.pap.rzeszow.pl

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij