Ikona dostępności

PAP - logo

Nawigator II

logotypy unijne

logotyp Nawigator II

Projekt pn. „Nawigator II –program rozwoju ekonomii społecznej” realizowany w ramach Działania 8.5 RPO WP 2014-2020 przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu: powiat jarosławski, lubaczowski, przeworski, łańcucki, leżajski, przemyski, m. Przemyśl. Dopuszcza się możliwość udziału osób zamieszkujących teren województwa podkarpackiego (osób fizycznych i osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.
Okres realizacji Projektu: 01.01.2020r. – 31.12.2022r.

Celem Projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2020-2022 poprzez:

 • aktywizowanie społeczności lokalnej, głównie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • tworzenie grup inicjatywnych,
 • utworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
 • wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw społecznych,
 • utworzenie 402 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • ekonomizowanie podmiotów ekonomii społecznej,
 • wsparcie doradcze grup inicjatywnych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
 • tworzenie partnerstw, które mają na celu wspieranie ekonomii społecznej oraz jej rozwoju na obszarze realizacji Projektu,
 • realizację projektów/ inicjatyw/ przedsięwzięć na rzecz ekonomii społecznej.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 1. INSPIRACJA – zadanie obejmujące: animowanie lokalnych społeczności do działań w obszarze ekonomii społecznej; diagnozowanie środowisk lokalnych; tworzenie partnerstw, grup inicjatywnych; usługi doradcze i warsztaty realizowane na rzecz grup inicjatywnych planujących utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić podmiot ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne; wsparcie doradcze dla uczestników chcących uzyskać Mikrogrant na realizację przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności promujących ideę ekonomii społecznej o maksymalnej wartości 6000 PLN.
 2. IMPLIKACJA – przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w kwocie 21 020 PLN na jedno miejsce pracy i wsparcia pomostowego w wysokości 2450 PLN miesięcznie dla nowopowstałych, istniejących i przekształconych przedsiębiorstw społecznych.
 3. DYNAMIZACJA - realizacja kompleksowych usług biznesowych dla przedsiębiorstw społecznych, ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji i kompetencji biznesowych przedstawicieli i kadry przedsiębiorstw społecznych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

BIURO PROJEKTU/LCES w Przemyślu
ul. Księdza Piotra Skargi 6
37-700 Przemyśl
tel.: 16 642 77 22

LCES w Przemyślu
ul. Kapitulna 1
37-700 Przemyśl
tel.: 16 676 90 60

LCES w Łańcucie
ul. Farna 18
37-100 Łańcut
tel.: 17 715 77 73

e-mail: biuro@prowes.com.pl / www.projekt-nawigator.pl

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij