EKONOMIA SPOŁECZNA

nawigator_kolor

Projekt pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” realizowany w ramach Działania 8.5 RPO WP 2014-2020 przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Obszar realizacji Projektu to: powiat jarosławski, lubaczowski, przeworski, łańcucki, leżajski, przemyski, m. Przemyśl. Dopuszcza się możliwość udziału do 20% uczestników projektu (osób fizycznych i osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2019r.

Celem Projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w latach 2017-2019 poprzez:

 • • aktywizowanie społeczności lokalnej, głównie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • • tworzenie grup inicjatywnych,
 • • utworzenie 224 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
 • • utworzenie przedsiębiorstw społecznych,
 • • ekonomizowanie podmiotów ekonomii społecznej,
 • • wsparcie szkoleniowo–doradcze podmiotów ekonomii społecznej,
 • • wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych,
 • • tworzenie partnerstw, które mają na celu wspieranie ekonomii społecznej i jej rozwój na obszarze realizacji Projektu,
 • • realizacja projektów/ inicjatyw/ przedsięwzięć na rzecz ekonomii społecznej
 • • realizacja działań edukacyjnych w obszarze ekonomii społecznej.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 1. INSPIRACJA – zadanie obejmuje animowanie lokalnych społeczności do działań w ramach ekonomii społecznej, diagnozowanie potencjału lokalnego, wyszukiwanie lokalnych liderów, tworzenie grup inicjatywnych, zawieranie partnerstw na rzecz ES między lokalnymi społecznościami, PES, JST i przedsiębiorcami.
 2. INKUBACJA – wsparcie mające na celu przekształcenie grup inicjatywnych w przedsiębiorstwa społeczne, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji biznesowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze, dopasowanie do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, przyznanie mikrograntów na realizację projektu/przedsięwzięcia/inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej.
 3. IMPLIKACJA – zadanie obejmujące przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w istniejących oraz powstałych w ramach projektu przedsiębiorstwach społecznych oraz finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na okres maksymalnie 12 miesięcy. Wsparcie finansowe dla istniejących PS – 40 dotacji o wartości max. 25 000 PLN. Wsparcie finansowe dla PS powstałych w ramach projektu – 184 dotacje o wartości max. 25 000 PLN.
 4. DYNAMIZACJA – działanie koncentrujące się na podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji biznesowych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze, pośrednictwo finansowe, coaching, mentoring, a także szkolenia i kursy zawodowe dla 180 pracowników przedsiębiorstw społecznych.
 5. EDUKACJA – w ramach zadania zostanie przeprowadzony szereg seminariów edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej. Zostanie opracowany i wydany Edukator zawierający zbiór materiałów edukacyjnych oraz powstaną materiały e-learningowe dotyczące tematyki z zakresu ekonomii społecznej, dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.

Projekt objęty jest regułami pomocy publicznej i każdy podmiot prowadzący działalność o charakterze gospodarczym w rozumieniu prawa Unii Europejskiej otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy w postaci usług oferowanych przez PROWES.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu www.projekt-nawigator.pl, na stronie internetowej PROWES www.prowes.com.pl, w Biurze Projektu oraz w Lokalnych Centrach Ekonomii Społecznej w Przemyślu i Łańcucie.

Biuro Projektu: 37-700 Przemyśl, ul. Księdza Piotra Skargi 6, tel.: 16 642 77 22.

Na potrzeby Projektu funkcjonują Lokalne Centra Ekonomii Społecznej (LCES): w Przemyślu przy ul. Księdza Piotra Skargi 6 oraz w Łańcucie przy ul. Farnej 18, czynne w godz. 8:00-18:00.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.


PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI PROWES NA FESTIWALU KULTUR I KRESOWEGO JADŁA W BASZNI DOLNEJ

Co roku, początkiem sierpnia do Baszni Dolnej przyjeżdżają turyści i miejscowi smakosze na Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. Tegoroczna, 12. edycja imprezy rozpoczęła się 31 lipca, a zakończyła 7 sierpnia 2016 roku. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje i ciekawe wydarzenia w kilku lokalizacjach.

W ostatnim dniu Festiwalu tj. 7 sierpnia 2016 roku na placu przy Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej przedstawiciele Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości i Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprezentowali ofertę Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, informując i zachęcając odwiedzających do korzystania z usług wsparcia świadczonych przez Ośrodek.

Cykl imprez zakończył występ gwiazdy wieczoru – zespół ENEJ.

20160807_135259
20160807_135322
20160807_135334

20160807_135340
20160807_140034
20160807_143054-1


RUSZA KONKURS „LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM”!

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłasza konkurs pn.: ”Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.

Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój
i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”.

Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie
z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna).

Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem proszę o zapoznanie się z Regulamine Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu), przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres
ul. Hetmańska 120, 35-026 Rzeszów do 19.08.2016r.

Po zweryfikowaniu zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, na stronie internetowej www.es.rops.rzeszow.pl zostanie opublikowana lista kandydatur zgloszonych do udzialu w Konkursie. Głosowanie odbywać się będzie internetowo zgodnie z regulaminem Konkursu. Więcej informacji można uzyskac pod numerem telefonu: 17 850 83 21.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.


PROWES NA PODKARPACKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ!

W dniu 2 lipca 2016 r w godzinach 12.00 – 20.00, w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary’’ w Rzeszowie odbyły się Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej. Organizatorem targów był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, którego pracownicy promowali znak jakości produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej – „Zakup prospołeczny”.

Wydarzenie miało na celu:

 • • promocję idei przedsiębiorczości społecznej,
 • • promocję lokalnych i regionalnych produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej,
 • • wymianę doświadczeń i wiedzy oraz nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy wystawcami,
 • • konsolidowanie środowiska podmiotów ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego.

W trakcie targów zaprezentowało się 25 podmiotów z woj. podkarpackiego takich jak: Spółdzielnie Socjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej czy Centra Integracji Społecznej.

PROWES reprezentowany przez przedstawicieli Caritasu Archidiecezji Przemyskiej i Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, promował ofertę skierowaną do podmiotów ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego jako jeden z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Stoisko PROWES cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających.

Prezentacji towarzyszyła także:

 • • sprzedaż produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej,
 • • konkursy z wiedzy o ekonomii społecznej,
 • • występy artystyczne na scenie przygotowane zarówno przez podmioty ekonomii społecznej jak i lokalne zespoły artystyczne i wokalne,
 • • specjalna strefa dla dzieci, w której najmłodsi mogli skorzystać z darmowych atrakcji takich jak: zjeżdżalnia, zamek dmuchany, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawa z animatorkami oraz konkursy z nagrodami.

Targi zakończyły się występem gwiazdy wieczoru – Mateusza Ziółko, zwycięzcy III edycji programu The Voice of Poland.

1
2
3

4
5
6


Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza jest podmiotem realizującym usługi wsparcia ekonomii społecznej na terenie województw południowej i wschodniej Polski, a w szczególności na poziomie województwa podkarpackiego.

Do najważniejszych działań zrealizowanych w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych należy realizacja wsparcia mającego na celu tworzenie podmiotów ekonomii społecznej:

 • • Zrealizowanie w okresie od 04/2013r. do 06/2013r. wsparcie w postaci doradztwa eksperckiego Human Resource oraz w zakresie udoskonalenia biznesplanu i dopracowania profilu spółdzielni socjalnej dla 6 inicjatyw spółdzielczych w ramach projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych” (Poddziałanie 7.2.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki), co przyczyniło się do utworzenia 5 spółdzielni socjalnych. Wsparciem doradczym objęte zostały inicjatywy spółdzielcze tworzone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego, działające w partnerstwie na podstawie pisemnego porozumienia, zmierzające do utworzenia spółdzielni socjalnej (Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo” Urząd Gminy Lubaczów, Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” Urząd Gminy Mielec, Spółdzielnia Socjalna „Rozwój” Urząd Gminy Kuryłówka, Samorządowa Spółdzielnia Socjalna ZARBES Urząd Gminy Zarszyn, Spółdzielnia „EUPHORIA” Urząd Gminy Orły, Spółdzielnia Socjalna „EKODA” Urząd Gminy Laszki).

Do najważniejszych działań zrealizowanych w zakresie wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych należą:

 • 1. Realizacja wsparcia szkoleniowego oraz doradczego dla podmiotów ekonomii społecznej:
 • • w okresie od 07-09.2010r. realizacja kursu szkoleniowego obejmującego 8 specjalistycznych jednodniowych szkoleń dla pracowników Fundacji „CONTIGO” prowadzącej Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej w ramach projektu „Kucharz Doskonały” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1). Wsparcie w ramach projektu adresowane było do mikro i małych przedsiębiorstw sektora gastronomii. Zrealizowane szkolenie miało charakter szkolenia branżowego, związanego z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.
 • • w okresie 06/2012r. – 04/2013r. realizacja usług z zakresu zapewnienia doradców do przeprowadzenia usług doradczych dla Beneficjentów projektu „Wsparcie doradcze dla firm z sektora turystyki województwa małopolskiego” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1). Beneficjentami usług doradczych były mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa branży turystycznej z terenu województwa małopolskiego, w tym spółdzielnie socjalne, tj.:

- Spółdzielnia Socjalna Styl i Smak (Kraków),

- Wiatr woda Spółdzielnia Socjalna (Nowy Targ),

- Spring spółdzielnia socjalna (Rabka Zdrój).

Zrealizowane doradztwo (w wymiarze łącznym 120 godzin doradczych) dot. m.in. obszarów prawa, finansów i marketingu, a także pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, wsparcia w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych. Zrealizowane wsparcie miało na celu wzrost konkurencyjności beneficjentów oraz miało charakter bezpośredniego doradztwa branżowego, związanego z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.

 • • Realizacja wsparcia dla spółdzielni socjalnych w ramach projektu „Eko Biuro” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1). Beneficjentami usług szkoleniowych i indywidualnych sesji doradczych związanych bezpośrednio z tematyką szkoleń były mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa usługowe z terenu całej Polski, w tym spółdzielnie socjalne z terenu województwa podkarpackiego, tj. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DELICJA”, SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „CZAD”, SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SZÓSTKA”, SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ALTERNATYWA”, SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. J. KILIŃSKIEGO. Realizowane szkolenia oraz doradztwo dot. m.in. obszarów zarządzania organizacją, planowania strategicznego, finansów i marketingu. Zrealizowane wsparcie miało na celu wzrost konkurencyjności beneficjentów oraz miało charakter doradztwa bezpośredniego zgodnego z profilem działalności i potrzeb odbiorców usług. Łącznie na dzień dzisiejszy w ramach projektu zrealizowano łącznie 150 osobodni szkoleniowych oraz 112 godzin indywidualnych sesji doradczych dla 25 pracowników z 5 ww. spółdzielni.
 • 2.    Realizacja badań ankietowych adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej/osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 • • przeprowadzenie w lipcu 2014r. badania ankietowego wśród podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów tj.: dębicki, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, M. Rzeszów, łańcucki, leżajski, mielecki, kolbuszowski, tarnobrzeski, M. Tarnobrzeg, stalowowolski, niżański, mającego na celu zdiagnozowanie najważniejszych problemów w funkcjonowaniu instytucji, określenie formy wsparcia w zakresie zarządzania oraz podnoszenia kompetencji pracowników ww. podmiotów, a także niezbędnych działań systemowych, które umożliwią wsparcie sektora ekonomii społecznej. Wyniki badań zostały wykorzystane w celu aplikowania o utworzenie Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Rzeszowie w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rezultaty przeprowadzonego badania zostaną również wykorzystane w celu zapewnienia funkcjonującym obecnie w regionie podmiotom ekonomii społecznej optymalnego wsparcia.
 • • realizacja od listopada 2014r. projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą „Wydłużanie aktywności zawodowej mieszkańców Polski wschodniej – szanse i zagrożenia”, którego celem jest identyfikacja uwarunkowań i możliwości aktywizacji oraz wydłużenia wieku aktywności zawodowej osób w wieku 50+ z obszarów Polski wschodniej, m.in. poprzez tworzenie PES. Do chwili obecnej badaniu poddano 430 przedstawicieli kadry zarządzającej mikro, małych, średnich i dużych  przedsiębiorstw z obszarów Polski wschodniej, badaniem objęte zostaną także osoby aktywne i nieaktywne zawodowo, zagrożone zwolnieniem. z obszarów Polski wschodniej, tj. w województwie podkarpackim (100 os.), świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Wyniki z przeprowadzonych badań będą wykorzystywane do przygotowania i realizacji projektów dla grupy wiekowej 50+. Będą to projekty dotyczące m.in. aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia, ochrony  zdrowia, rehabilitacji oraz zakładania działalności gospodarczej, również w formie spółdzielni socjalnych.

 

3. Realizacja działań na rzecz potencjalnych kadr podmiotów ekonomii społecznej, tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • • Realizacja w okresie 07/2008r. – 01/2009r. projektu pn. Konsultant funduszy UE – program szkoleniowo-doradczy dla kobiet długotrwale bezrobotnych lub powracających po urlopach wychowawczych i macierzyńskich na rynek pracy z gminy Bodzentyn i Pawłów” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1). Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Śniadka. W ramach projektu zrealizowane zostały cztery 15-dniowe edycje szkolenia „Konsultant ds. funduszy Unii Europejskiej” oraz sesje doradcze z zakresu aktywizacji zawodowej, a także doradztwo biznesowe, obejmujące również zagadnienia z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych.
 • • Realizacja w okresie 11-12.2008r. szkolenia dla grupy 10 osób bezrobotnych z zakresu „Doradca Personalny”. Usługa zrealizowana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Centrum Aktywizacji Bezrobotnych, obejmująca zasięgiem powiat M. Rzeszów oraz powiat rzeszowski.
 • • Realizacja w okresie 05-06.2009r. szkolenia dla grupy 15 osób bezrobotnych z zakresu „Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów”, obejm. m.in. zagadnienia księgowe z zakresu funkcjonowania PES. Usługa zrealizowana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Centrum Aktywizacji Bezrobotnych, obejmująca zasięgiem powiat M. Rzeszów oraz powiat rzeszowski.
 • • Realizacja w okresie 01-2.2011r. szkolenia z zakresu „Księgowy małych i średnich firm z obsługą komputera”, obejm. m.in. zagadnienia księgowe z zakresu funkcjonowania PES, w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie- aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego”. Uczestnikami szkoleń były osoby bezrobotne w wieku 45+.
 • • Realizacja w okresie 04-06.2014r. usługi szkoleniowej, polegającej na przeprowadzeniu dwóch edycji kursu zawodowego FRYZJER i dwóch edycji kursu zawodowego KOSMETYCZKA dla 60 osób bezrobotnych. Szkolenia realizowane były w ramach projektu „Na naukę nigdy nie jest za późno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • • Realizacja w okresie 03-11/2014r. szkolenia „Monter instalacji sanitarnych”, „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”, „Technolog robót wykończeniowych” dla łącznie 90 osób bezrobotnych (w ramach projektu „Wykwalifikowany pracownik budowlany”)
 • • Realizacja w okresie 05-06/2014r. szkolenia w ramach projektu „Kobiety inwestują w siebie” (fakturzystka z obsługą magazynu, pomoc księgowej, specjalista ds. kadr i płac, sprzedawca z kasą fiskalną” –dla 50 osób bezrobotnych.
 • • Zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie od maja do listopada 2014r. 25  kursów zawodowych dla łącznie 166 wychowanków Zakładów poprawczych/Schronisk dla nieletnich z terenu województwa małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
 • • Zrealizowanie w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2014r. cyklu szkoleń dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Jaśle oraz w Rzeszowie. Obejm. m.in. zajęcia z psychologiem, mające na celu trening antystresowy oraz wyposażenie uczestników w umiejętności związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych. W przeprowadzonych szkoleniach udział wzięło łącznie 234 więźniów. Szkolenia realizowane na mocy Porozumienia z dnia 22 maja 2014r. dotyczącego zasad wzajemnego współdziałania i współpracy w celu przygotowania osób pozbawionych wolności do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
 • • Realizacja w okresie od 03/2012r. do 12/2013r.  wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywny Emeryt” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3). Beneficjentami usług szkoleniowych i doradczych byli pracownicy w wieku około emerytalnym i emerytalnym, którzy ukończyli co najmniej 50 lat z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego (682 osoby)  i śląskiego, w tym osoby zagrożone zwolnieniem. Oferowane w ramach projektu „Aktywny Emeryt” wsparcie miało na celu utrzymanie aktywności zawodowej pracowników w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym, którzy ukończyli co najmniej 50 lat, poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy, w tym również z zakresu tworzenia spółdzielni socjalnych.

Działania z zakresu animacji oraz promocji ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego, które posiadają pozytywny wpływ na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz realizację usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Są to m.in. działania polegające na:

 • • Dążenie do rozwoju współpracy na rzecz ekonomii społecznej pomiędzy podmiotami z obszaru województwa, tj. m.in. Cartias Archidiecezji Przemyskiej, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Dolina Strugu, Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze.
 • • Udzielanie informacji dotyczących ekonomii społecznej, oferty OWES, podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność na terenie regionu.
 • • Promocja ekonomii społecznej poprzez organizację spotkań oraz innych działań zmierzających do zwiększenia wiedzy i świadomości istoty ekonomii społecznej w społeczeństwie. Działania kierowane do podmiotów ekonomii społecznej, instytucji otoczenia ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych ekonomią społeczną.
 • • Realizacja działań zapewniających wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznych (szkolenia, doradztwo, badania potrzeb) oraz osób zainteresowanych prowadzeniem działań w sferze ekonomii społecznej (potencjalnych kadr podmiotów ekonomii społecznej), a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tj. bezrobotni, kobiety długotrwale bezrobotne lub powracających po urlopach wychowawczych i macierzyńskich na rynek pracy, więźniów, osób przebywających w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich).
 • • Realizacja działań mających na celu uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów, w ramach których realizowane jest wsparcie sektora ekonomii społecznej (aplikowanie o dofinansowanie realizacji projektu pn. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Rzeszowie w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 08/2014r.).

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości od 07/2013r. współpracuje w obszarze wsparcia ekonomii społecznej z Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Sprawozdania merytoryczne dot. działań podejmowanych na rzecz wsparcia sektora ekonomii społecznej:

Sprawozdania finansowe dot. działań podejmowanych na rzecz wsparcia sektora ekonomii społecznej:

Dnia 06.02.2015r. na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza utworzyły Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dodatkowe informacje nt. PROWES: www.prowes.com.pl

prowes