AGENCJA ZATRUDNIENIA

Zakres usług:

 1. Pośrednictwo pracy

• udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
• pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy;
• udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
• informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
• inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami:

 2. Doradztwo personalne:

• prowadzenie analizy zatrudnienia u  pracodawców, określanie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania  określonej pracy;
• wskazywanie źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy;
• weryfikacja kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji;

3. Poradnictwo zawodowe:

• udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
• udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz  możliwościach szkolenia i kształcenia;
• inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;
• udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie;

4. Praca tymczasowa:

• zatrudnianie pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych