Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój – alokacja ok. 19 mld zł (4,69 mld euro)

POWER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane są też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. W programie, oprócz środków Europejskiego Funduszu Społecznego są dostępne także fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Wsparcie POWER uzupełnia działania na poziomie regionalnym w ramach RPO, z których bezpośrednią pomoc uzyskują osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, czy też chcące podnieść swoje kwalifikacje. W ramach omawianego Programu wsparcie będzie można otrzymać na:

  • Pomoc osobom młodym

- w podjęciu zatrudnienia (np. staże, praktyki zawodowe, szkolenia, dopłaty dla firm na zatrudnienie osób młodych)

- wsparcie przedsiębiorczości osób młodych (dotacje na założenie własnej firmy)

  • Kształcenie studentów i doktorantów

- realizacja studiów we współpracy z pracodawcami

- rozwój kompetencji kluczowych, najważniejszych z punktu widzenia pracodawców, rozszerzanie oferty studiów w językach obcych

  • Reformy w obszarze zatrudnienia, pomocy społecznej i edukacji
  • Indywidualizacja pomocy dla osób bezrobotnych
  • Szerszy wachlarz usług zdrowotnych (np. standardy usług opieki dla osób starszych)
  • Modernizacja programów nauczania – np. w zakresie wykorzystania ICT oraz kompetencji technicznych i ścisłych
  • Lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – uproszczenie prawa, usprawnienia w sądach gospodarczych, lepszy usługi publiczne dla firm.

Więcej informacji na www.power.gov.pl/