Rozwój Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – alokacja 13 513 295 000 euro

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Pomoc finansowa ze środków Programu jest skierowana głównie do sektora rolnego. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych, rozwój sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności. W ramach omawianego Programu wsparcie będzie można otrzymać m.in. na

 • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
 • Modernizacje gospodarstw rolnych
 • Premie dla młodych rolników
 • Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW)
 • Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
 • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Poprawę konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 • Poprawę organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.