Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne programy Operacyjne – alokacja ok. 132 mld zł (31,3 mld euro)

Zwiększenie konkurencyjności województw oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, to główny cel programów, które tak jak w poprzedniej perspektywie, są zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno – komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska , energetyki oraz transportu, co również znajdzie swoje odzwierciedlenie w regionalnych inteligentnych specjalizacjach.

Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020. Finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i europejskiego funduszu społecznego

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

W ramach programu wsparcie można otrzymać na konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, cyfryzację, ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego, infrastrukturę komunikacyjną, spójność przestrzenną i społeczną, regionalny rynek pracy, integrację społeczną, edukację i wzrost kompetencji w regionie.

Więcej informacji na www.rpo.podkarpackie.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na rozwój przedsiębiorstw i innowacji, technologie informacyjno komunikacyjne, gospodarkę niskoemisyjną, środowisko i jego zasoby, transport, infrastrukturę spójności społecznej, edukację i jej infrastrukturę, rynek pracy, wyłączenia społeczne.

Więcej informacji na  www.rpo.dolnyslask.pl

 • Regionalny program Operacyjny Województwa Kujawski – Pomorskiego

W ramach programu wsparcie można otrzymać na wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, cyfryzację, efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną, rozwój lokalny, aktywny rynek pracy, innowacyjną edukację.

Więcej informacji na www.mojregion.eu

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na badania i innowację, cyfryzację, konkurencyjność przedsiębiorstw, energię przyjazną środowisku, efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska  i efektywne wykorzystanie zasobów, ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego, mobilność regionalną i ekologiczny transport, rynek pracy, adaptację przedsiębiorstw i pracowników do zmian, wyłączenia społeczne, edukację, infrastrukturę społeczną.

Więcej informacji na www.rpo.lubelskie.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na wsparcie konkurencyjności MŚP w regionie, gospodarkę opartą na wiedzy, TIK, budowę gospodarki niskoemisyjnej, adaptację do zmian klimatu, ochronę środowiska, transport, rynek pracy i mobilność pracowników, edukację.

Więcej informacji na  www.rpo.lubuskie.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

W ramach programu wsparcie można otrzymać na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, transport, gospodarkę niskoemisyjną i ochronę środowiska, rewitalizację i usługi dla społeczeństwa, zatrudnienie i włączenie społeczne .

Więcej informacji na www.rpo.lodzkie.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa  Małopolskiego

W ramach programu wsparcie można otrzymać na cyfryzację, politykę energetyczną, ochronę środowiska, dziedzictwo regionalne, transport, rynek pracy, rewitalizację przestrzeni regionalnej, infrastrukturę ochrony zdrowia, gospodarkę regionu.

Więcej informacji na www.rpo.malopolska.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na innowacyjność i przedsiębiorczość, wzrost e-potencjału regionu, gospodarkę niskoemisyjną, gospodarkę przyjazną środowisku i społeczeństwu, transport, rynek pracy, edukację.

Więcej informacji na  www.funduszedlamazowsza.eu

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na innowacje w gospodarce, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, e-usługi, gospodarkę niskoemisyjną, zapobieganie zgorzeniom, ochronę środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, transport, konkurencyjność rynku pracy, integrację społeczną, edukację.

Więcej informacji na www.rpo.ocrg.opolskie.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, transport, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska i racjonalne gospodarowanie jej zasobami, rozwój lokalny.

Więcej informacji na www.rpo.wrotapodlasia.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na rozwój przedsiębiorstw, komercjalizację wiedzy, edukację, kształcenie zawodowe, zwiększenie zatrudnienia,  ochronę zdrowia, środowisko, energię.

Więcej informacji na www.rpo.pomorskie.eu

 • Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na nowoczesną gospodarkę, cyfryzację, zwiększenie konkurencyjności MŚP, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, gospodarkę niskoemisyjna, ochronę środowiska, transport, rynek pracy, rewitalizację oraz infrastrukturę społeczną i zdrowotną, edukacja.

Więcej informacji na www.rpo.slaskie.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na innowacje i naukę, konkurencyjną gospodarkę, efektywną i zieloną energie, dziedzictwo naturalne i kulturowe, komunikację, rozwój miast, sprawne usługi publiczne, edukację, rynek pracy.

Więcej informacji na www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na inteligentną gospodarkę, cyfryzację, efektywność energetyczną, środowisko i wykorzystanie zasobów, kulturę i dziedzictwo, transport, obszary wymagające rewitalizacji, rynek pracy, włączenia społeczne.

Więcej informacji na www.rpo.warmia.mazury.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, energię, środowisko, transport, rynek pracy, edukację, infrastrukturę dla kapitału ludzkiego.

Więcej informacji na www.wrpo.wielkopolskie.pl

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  

W ramach Programu wsparcie można otrzymać na innowacje, technologię i konkurencyjność w przedsiębiorstwach, rozwój społeczeństwa informacyjnego, wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, dostosowania do zmian klimatu, środowisko naturalne, transport, rynek pracy, edukację.

Więcej informacji na www.rpo.wzp.pl