Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – alokacja ok. 115 mld zł (27,41 mld euro)

W największym pod względem alokacji programie dostępne są największe fundusze wzmacniające zrównoważony rozwój kraju. Zostaną przeznaczone m. in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, w tym przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Na znaczeniu zyskują także energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego. Większy niż poprzednio nacisk położono na redukcję emisji oraz wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej. Beneficjentami POIiŚ mogą być zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstwa. W ramach opisywanego Programu wsparcie będzie można otrzymać na:

 • Rozbudowę dróg krajowych i kolei w sieci TEN-T i poza nią
 • Drogi krajowe w miastach, obwodnice i trasy wylotowe
 • Ekologiczny transport miejski – tabor szynowy, trolejbusowy i autobusowy, kolej aglomeracyjna
 • Lepszą infrastrukturę śródlądową i portową
 • Nowoczesne szpitale ponadregionalne i laboratoria medyczne, w tym diagnostyka chorób aktywności zawodowej
 • Ratownictwo medyczne: nowe oddziały ratunkowe w szpitalach, lotniska, lądowiska, bazy lotniczego pogotowia ratunkowego
 • Odnawialne źródła energii – elektrownie wodne, wiatrowe, biopaliwa
 • Energooszczędną gospodarkę w miastach i przedsiębiorstwach, w tym kompleksową termomodernizację budynków
 • Rozbudowę i modernizację przysyłania, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego
 • Rozbudowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków
 • Zmniejszanie ryzyka powodzi i suszy
 • Ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury.

Więcej informacji na stronie www.pois.gov.pl/