Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 – alokacja 71 135,6 mln euro

Horyzont 2020, jako nowy program ramowy, stawia na intensywną współpracę nauki z przemysłem, jak również wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje. Horyzont 2020 daje możliwość uczestnictwa MŚP w następujących obszarach:

1. Projekty badawcze i innowacyjne

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w projektach badawczych (research and innovation actions – RIA) i innowacyjnych (innovation actions – IA) w trzech filarach Horyzontu 2020. Projekty te realizowane są w konsorcjach składających się z min. trzech partnerów pochodzących z trzech różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 . Są to projekty typu top-down, których cele, rezultaty oraz obszary B+R+I zdefiniowane są w Programach Pracy. Ich celem jest ustanowienie nowej wiedzy lub zbadanie wykonalności nowej technologii, produktów, procesów bądź usług.

2. Instrumenty MŚP

Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek.

3. Fast Track to Innovation

To schemat finansowania, którego celem jest wsparcie komercjalizacji najlepszych dojrzałych pomysłów innowacyjnych w dowolnej dziedzinie z zakresu Horyzontu 2020 – bez wskazanych odgórnie tematów.

4. Projekty badawczo – szkoleniowe ( Działania Marii Skłodowskiej-Curie)

Granty badawczo-szkoleniowe MSCA umożliwiają przedsiębiorstwom rozwój innowacyjnych pomysłów, nawiązanie i pogłębienie międzynarodowej współpracy z instytucjami badawczymi i organizacjami wywodzącymi się z sektora pozaakademickiego. Tematy projektów definiowane są przez wnioskodawców.

5. Przedkomercyjne zamówienia publiczne na B+R oraz zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania

W Horyzoncie 2020 także sektor publiczny stojący przed wyzwaniami działa jako inicjator innowacji, wykorzystując zamówienia publiczne. Zamówienia przedkomercyjne na B+R (PCP) mogą być stosowane, gdy wyzwanie wymaga działań B+R, aby opracować nowe rozwiązania. Problem jest jasno zdefiniowany, ale plusy/minusy kilku potencjalnych rozwiązań konkurencyjnych nie zostały jeszcze porównane/ocenione.

6. Bezpłatny dostęp do infrastruktur badawczych

Program Horyzont 2020 oferuje MŚP możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur badawczych dzięki działaniom integracyjnym (Integrating Activities), tj.: przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich laboratoriach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury. Fundusze projektów pokrywają koszty badań, podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku (do 3 miesięcy), można także wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Inne projekty umożliwiają bezpłatny dostęp do infrastruktury informatycznej: superkomputerów, specjalistycznych i globalnych sieci, wielkich baz danych.

7. InnovFin – preferencyjne Instrumenty finansowe

Program Horyzont 2020 obok grantów oferuje także przedsiębiorstwom dostęp do preferencyjnych instrumentów finansowych – instrumentów dłużnych oraz kapitałowych. Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły nowatorskie instrumenty finansowe i usługi doradcze UE – „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów”, które mają ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania.

Więcej informacji na www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/program-horyzont-2020.html