Europejska Współpraca Terytorialna

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – alokacja programów, w których uczestniczy Polska to ok. 6,75 mld zł (ok. 1,68 mld euro)

Programy EWT mają charakter międzynarodowy. Wszystkie projekty realizowane są wspólnie przez beneficjentów z co najmniej dwóch państw. Polska uczestniczy w 7 programach trans granicznych (Południowy Bałtyk, Polska – Saksonia, Polska – Słowacja, Czechy – Polska, Brandenburgia – Polska, Maklemburgia – pomorze przednie – Brabndenburgia – Polska, Litwa – Polska), 2 transnarodowych (Europa Środkowa, Regiona Morza Bałtyckiego) oraz w programie międzynarodowym (Interreg Europa).

W programach nie wyróżnia się środków zarezerwowanych dla instytucji z poszczególnych krajów. Łączna kwota, jaką wykorzystają polscy beneficjenci, zależeć będzie od ich aktywności.

Programy transgraniczne służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja służy wzmocnieniu współpracy w zakresie ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej, czy wzajemnych kontaktów młodzieży. Programy transnarodowe umożliwiają współpracę w ramach określonych obszarów geograficznych i pozwalają przezwyciężać wyzwania o znaczeniu ponadregionalnym oraz lepiej wykorzystywać potencjał współpracujących regionów. Program międzyregionalny pozwala instytucjom z całej Europy współpracować nad wybraną dziedziną polityki regionalne.

W ramach współpracy terytorialnej wspierane będą następujące obszary:

  1. Programy współpracy transgranicznej: promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników poprzez integrację transgranicznych rynków pracy, promowanie włączenia społecznego oraz integrację społeczności ponad granicami, rozwijanie i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia itp.
  2. Współpraca transnarodowa: wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez opracowanie i koordynację strategii makroregionalnych i morskich.
  3. Współpraca międzyregionalna: wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej, promowanie wymiany doświadczeń itp.

Więcej informacji na www.ewt.gov.pl