Erasmus +

Erasmus + – alokacja 14,7 mld euro

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Kraje uczestniczące: 

-28 krajów Unii Europejskiej;

-3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia;

Szwajcaria;

-kraj kandydujący: Turcja.

Uprawnione instytucje:

-Szkoły wyższe oraz instytuty PAN prowadzące studia doktoranckie – instytucje te mogą prowadzić działania związane z mobilnością (działania typu „Mobilność – szkoły wyższe”); warunkiem udziału w programie i ubiegania się o fundusze jest uzyskanie przez instytucję Karty Uczelni Erasmusa;

-instytucje/firmy specjalizujące się w pośrednictwie w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich – instytucje te są uprawnione jedynie do ubiegania się o fundusze na prowadzenie działań związanych z organizacją praktyk w ramach konsorcjów z uczelniami (działania typu „Mobilność-konsorcja”);

-instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego – instytucje te mogą ubiegać się jedynie o fundusze na prowadzenie Intensywnych kursów językowych Erasmusa (kursy/projekty EILC).

Więcej informacji na www.erasmusplus.org.pl