Program operacyjny UE 2007-2013

Dotacje

Okres programowania UE 2007-2013 zakończył się. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i krajowe) 614,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 433 umów o dofinansowanie na kwotę 402,2 mld zł wydatków kwalifikowanych, w tym dofinansowanie w części UE 285,4 mld zł, co stanowi 101,1 proc. Alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 367,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 260,1 mld zł.